♥ دل نوشته های من ♥ دریا را در نگاه تو جستجو کردم یافتم دریا هرگز آرام نمیگیرد http://sayehaftab.mihanblog.com 2019-01-16T14:34:48+01:00 text/html 2017-10-10T21:06:25+01:00 sayehaftab.mihanblog.com سایه آفتاب روزگار فریب http://sayehaftab.mihanblog.com/post/99 <div>کودکی ام : تو درکدامین چاه تاریک زمان</div><div>به انتظار باران مانده ای</div><div>روح تشنه ام جز عطش هیچ بیاد ندارد</div><div>همانم ای دختر رویای کوچه خاکی</div><div>چندبهار گل یادتو سبز نگاهم تا بیایی</div><div>کنون عمر مرا رسیده به نیم&nbsp;</div><div>ناله آن کودک مجهول درون</div><div>نام تو صدا میبرد هنوز</div><div>ومن</div><div>تیله هایت درجیب میشمارم</div><div>تا که شاید دگربار یارگیری شود</div><div>وباز من و تو یارهم شویم</div><div>گوش خاطره به رقص یادها بسپار</div><div>اینجا اگر همه قد کشیدن</div><div>چهره ها دگرگون وعبوس رنج روزان رفته اند</div><div>اما دلها</div><div>و دل من آغوش تو میخواهد</div><div>تا بهانه بازی تیله ها ...</div><div>کودکم چاه نگاهت اوج قله ها</div><div>مبادا همگان با من اشک شوند...!</div><div>من وما نسل گمگشته در فاصله هاییم</div><div>شادیهای ما کوچک و رویاهایمان کاغذی</div><div>پیرکودکانیم درانتظار&nbsp;</div><div>تا شکوفایی غنچه های نوبهار</div><div>آرزوها&nbsp;</div><div>به تماشا مینگریم.</div><div><br></div> text/html 2017-07-25T20:12:17+01:00 sayehaftab.mihanblog.com سایه آفتاب ساز خیال http://sayehaftab.mihanblog.com/post/98 <div>پله پله خیال برچیدم</div><div>لبان داغ رویا بوسیدم</div><div>خواب من آشفته تر</div><div>چشمان تو افسونگر</div><div>تنها به قصر درآمدی</div><div>درباغ نگاه رقصیدی</div><div>افسانه شدی ماه سما دیدم</div><div>خورشید شدی رخ چمن بوسیدم</div><div>آنجا بودی اینجا شدی</div><div>بامن بودی &nbsp;رویا شدی</div><div>پله پله هوش وفا نوشیدم</div><div>رخت بقا پوشیدم.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div style="text-align: justify;">س.آ</div> text/html 2017-07-10T10:30:49+01:00 sayehaftab.mihanblog.com سایه آفتاب من دیوانه http://sayehaftab.mihanblog.com/post/97 <div>عشق دربلندترین شب سال گل یادم چید&nbsp;</div><div>با طلوع خورشید بوسه از لبان شبنم چید</div><div>عشق پروانه بود وشوق پرواز داشت</div><div>از چنگال تیز پرنده گان صید</div><div>خبر نداشت</div><div>عشق من&nbsp;</div><div>شب یلدایت خاطره شد</div><div>گلبرگهای یادتو نغمه ساز هرترانه شد</div><div>شور پرواز تو قصه دلدادگی ست</div><div>شعور چشمان شاعرانه ات</div><div>&nbsp;شاعران را آغاز دیوانه گی ست.</div> text/html 2017-06-13T03:19:15+01:00 sayehaftab.mihanblog.com سایه آفتاب مرگ قفس http://sayehaftab.mihanblog.com/post/96 <div>پرنده به اندیشه</div><div>پرواز را دوست میدارم</div><div>آسمان٬ دریا٬ کوه ها و جنگلها را</div><div>دوست میدارم</div><div>نغمه پرواز</div><div>از آن من نیز هست</div><div>سهم من قفس نبود</div><div>آرزوهایم بی &nbsp;همنفس نبود</div><div>پرنده به اندیشه</div><div>بال اگر گشوده نشود</div><div>رویاها همچون شعر سروده نشود</div><div>مرگ زیباترین پریدن است</div><div>شوق این پریدن</div><div>آزاده گی را ستودن است!</div><div>...</div><div>قفس بی پرنده</div><div>دیگر قفس نیست</div><div>رهایی ٬ آزادی وآزاده گی&nbsp;</div><div>مرغان پرواز را</div><div>شور یک هوس نیست...!</div><div><br></div> text/html 2017-06-09T01:33:10+01:00 sayehaftab.mihanblog.com سایه آفتاب آیه دوم http://sayehaftab.mihanblog.com/post/95 <div>لازم نیست تا بره ای دریده شود&nbsp;</div><div>تا دارش زنند</div><div>همینکه زاده گرگ است کشتن اش</div><div>پیروزی ست.</div><div>چه عاشق و شاعر بود</div><div>بیچاره پدر</div><div>افسوس که فرزندان نمی دانستند</div><div>و من!</div><div>وقتی</div><div>صدا می زد</div><div>مادر مریم٬ مادر حسین</div><div>بوته های عشق گل میکردند</div><div>هنوز عطر صدایش باقی ست.</div> text/html 2017-03-11T09:19:28+01:00 sayehaftab.mihanblog.com سایه آفتاب خیلی دور خیلی نزدیک http://sayehaftab.mihanblog.com/post/94 <div>سایه ها میدانند</div><div>راز سکوت بلند زبانم</div><div>یگانه بانگ رسای عصیانم</div><div>خورشید ادراک داغ و سوزان</div><div>گُر گرفتم زحقارت های زمان</div><div>زین زمزمه های کینه افروز</div><div>زین آدمک های هیمه سوز</div><div>قصه ام افسانه تک درخت بیابان</div><div>سایه گستر مسافران</div><div>جان پناه پرنده گان&nbsp;</div><div>خود اسیر باد و طوفان</div><div>خود تشنه عطش تابستان</div><div>سایه ها میدانند</div><div>هوش وحشی کوچه ها را</div><div>اشک تلخ خشکیده رودها را</div><div>بهار نیز تنها مسافری ست</div><div>از کوچه های سرد زمستان</div><div>دلهای شکسته بهانه تازه نمیخواهند</div><div>بهر غروب با مرگ سایه ها</div><div>ابر میشوند باران میشوند</div><div>در خلوت شوم دلتنگی ها</div><div>با محو یادها</div><div>دگربار تو را خاطره میشوند.</div><div><br></div> text/html 2017-02-23T15:59:11+01:00 sayehaftab.mihanblog.com سایه آفتاب خانه...! http://sayehaftab.mihanblog.com/post/93 <div>بتو اندیشه میبرم و</div><div>بخود مینگرم</div><div>من از تو وحشت نمیجویم</div><div>آغوش تو</div><div>هرچند سرد و تاریک و نمور</div><div>آخرین پناه من است</div><div>این ره یافته تا آبی آسمان ها</div><div>پیکرین را</div><div>امانت توست</div><div>آغوشت بازوان شوق دیریافته من&nbsp;</div><div>تا کدامین لحظه طپش</div><div>ترا درود باید گفت</div><div>ای اولین و آخرین آغازیدنم</div><div>گامهای هرزه گرد این کولی بازیگوش</div><div>تا خاموش ترا آغوش</div><div>هرگز نشایدم فراموش.</div><div>ای خاک</div><div><br></div> text/html 2017-02-10T21:02:52+01:00 sayehaftab.mihanblog.com سایه آفتاب شهر فراموشی http://sayehaftab.mihanblog.com/post/92 <div><span style="font-size: 11px;">من که سهراب نبود</span></div><div>تا وضو بر دل و احساس زند</div><div>با گل و خار برقصد</div><div>با نوای مرغ ماهیخوار</div><div>ساز بی آواز زند</div><div>منِ من شعر نمینوشد&nbsp;</div><div>وقتی گلها تشنه و پژمرده اند</div><div>غزلی به آواز نمیخواند&nbsp;</div><div>وقتی مطربان ساز شکستند</div><div>من که فردوس نبود</div><div>تا بانگ حماسه برآرد&nbsp;<span style="font-size: 11px;">زمردان پاک</span></div><div>شمشیر ادب بوسد به درگاه یزدان پاک</div><div>منِ من بابای کودکان کار است</div><div>چند سالی زار و زمینگیر</div><div>گوشه ای افتاده و بیمار است</div><div>شعرمن چشم مردم حسرتهاست</div><div>زنده اما</div><div>مرده ای از شهر خاطره ها ست</div><div>راستی&nbsp;</div><div>تو نیز شعر میخوانی</div><div>تو نیز شاعری و شعر میدانی</div><div>منِ من گر دیدی&nbsp;</div><div>چشم فروگیر و گذر کن</div><div>کزین ژولیده دردمند&nbsp;</div><div>گر به نیکی ترا&nbsp;</div><div>سوگند&nbsp;</div><div>باز حذر کن</div><div>من که از مردم بی نام و نشان آمده ام</div><div>آمدم تا بهارم ٬&nbsp;<span style="font-size: 11px;">دل پاکم</span></div><div>بپای خزانت ریزم</div><div>تا بگویم در این دشت سراسر ...خون و جنون</div><div>منِ من نیز هنوز بیدار است</div><div>تا طلوع خورشید آسمان</div><div>هنوز هوشیار است</div><div>شعر من عشق&nbsp;</div><div>شاعرم مردمان پاک سرشت</div><div>گر نشانم میجویی</div><div>از بهشت بالا گذر باید برد</div><div>گام عشق است</div><div>در زمینی که زندگی رویا نیست</div><div>قصه ها</div><div>از افسانه و وهم وخیال خالی ست</div><div>بیگمان</div><div>تو به من خواهی رسید</div><div>تا طلوع آفتاب عشق</div><div>زندگی در نگاهت جاری ست</div><div>تادست منِ من دردست تو</div><div>شهر ما آفتابی ست.</div><div><br></div> text/html 2017-02-06T07:34:08+01:00 sayehaftab.mihanblog.com سایه آفتاب فلسفه http://sayehaftab.mihanblog.com/post/91 <div>شعر میخوانم و آه بردل می کارم</div><div>هوشم...</div><div>زان دلهای که درغم واندوه</div><div>احساس زخم خورده شوق</div><div>بر باغ رویاها سبز کردند</div><div>هوشم...</div><div>بغض گلوی دردم می شکافد</div><div>آنان که هرگز گل عمرشان نبوئیدن</div><div>درپس دیوارهای بلند حسادت های ننگین&nbsp;</div><div>غریبانه چشم فرو بستن</div><div>شعرشان رنج نامه های نان بود و شرافت</div><div>آیه های روشن زندگی بود و</div><div>عشق و محبت</div><div>شاعری دیدم&nbsp;</div><div>جز شعر هیچ بر پنجه احساس نمیبافت</div><div>شعری از جنس تارهای سپید آسیابان</div><div>شاعری اشکهایش نهری زحسرتهای کویر داشت</div><div>در پرتوی لرزان شمع چشمانش</div><div>ذکر پروانه ها مینوشت</div><div>هوشم...</div><div>به شعر درود گویم</div><div>در هر واژه خاموش&nbsp;</div><div>شمع ای بربال باد بویم</div><div>افراشته برقامت افسوس&nbsp;</div><div>نمیدانم</div><div>اگر شاعر بودم</div><div>گل را چه خطاب میکردم</div><div>نان را چگونه فریاد میبردم</div><div>چرا چنین در رقص واژه گان شعر</div><div>من نیز بیگانه رقصانم</div><div>همچون پیله نگشوده ام</div><div>گمانم بلند.... چرا شمع شدم...</div><div>بگو بامن...چرا پروانه شدنم!</div><div>این تیره ظلمت</div><div>تنها</div><div>خورشید را فریاد میبرد.</div><div><br></div> text/html 2017-02-02T14:29:56+01:00 sayehaftab.mihanblog.com سایه آفتاب چشم دل http://sayehaftab.mihanblog.com/post/90 <div>چهره شب سیاه و</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ظلمت نابیناست</div><div>خورشید روشن چشم و</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;دیده گواهست</div><div>گناه شب مگر زخواب خورشید نیست</div><div>دیده نابینا زین قصه ها جداست</div><div>آن که ندیدی بنور چشمان</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;شرح ماجراست</div><div>صد توبه کردن و شکستن&nbsp;</div><div>آنجا که اندیشه ها نابیناست</div><div>جهانی خفته زظلمت ادراکیان</div><div>چه فریب است تا خدای افلاکیان</div><div>هزار ستاره سوز زالست</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;رهنماست</div><div>یکی آفتاب روشنِ یکتاست.</div><div><br></div> text/html 2017-01-23T21:17:17+01:00 sayehaftab.mihanblog.com سایه آفتاب او ی من http://sayehaftab.mihanblog.com/post/89 <div><span style="font-size: 11px;">میخواهم گریه کنم</span></div><div>بی کسی ها را</div><div>آواز دهم</div><div>میخواهم گریه کنم</div><div>دل تنگی ها را</div><div>پرواز دهم</div><div>از کدامین پنجره باز</div><div>سکوتم میخوانید</div><div>فریب مهتاب شب</div><div>روشن آفتاب میخوانید</div><div>من از شب و ظلمت&nbsp;</div><div>هراس نمی نوشم</div><div>فریادهایم&nbsp;</div><div>برقامت سکوت نمی پوشم</div><div>بگذار راز دل بگشایم</div><div>نگاهم را</div><div>برقاب کهنه خاطرات بیاویزم</div><div>میدانم</div><div>&nbsp;با آمدن بهار</div><div>باصوت دلنشین پرستوهای بیقرار</div><div>نغمه ها از او ی من میخوانند</div><div>در کوک آواز بالهای شکسته !</div><div>از او ی تو</div><div>هیچ نمیدانم .</div><div><br></div> text/html 2016-12-24T08:21:26+01:00 sayehaftab.mihanblog.com سایه آفتاب زبان سرخ http://sayehaftab.mihanblog.com/post/87 <div>در غربت آشنای نگاه ها شناورم</div><div>دل می تپد !</div><div>از طپش دل&nbsp;</div><div>ناگفته ها عصیانند</div><div>پرچین های بلند نی گون</div><div>همچنان سبز میمیرند</div><div>درخاک نمور حسادت!</div><div>بهر رویای شناور</div><div>چنگ میبرم</div><div>تا که شاید</div><div>شاید به ساحل آئینه مقابل رسیده باشم</div><div>اینجا دیگر از صیادها خبری نیست</div><div>ماهی ها ازچشمان هم آب مینوشند</div><div>قایق بانان دیرگاهی&nbsp;</div><div>تورهایشان بافته اند</div><div>چه دل پرتلاطمی دارم</div><div>واژه هایش همیشه رقصانند</div><div>احساس پاروی شکسته ای ست&nbsp;</div><div>نصیب من!</div><div>نگاه های بی هدف</div><div>حسرتهای خاموش</div><div>آماج تیر واژگان شررو من!</div><div>یاد خوب است</div><div>اگر</div><div>بوسه ها از خاطر نبریم</div><div>یاد خوب است</div><div>اگر</div><div>فواره هایش از چشمان تو</div><div>سرازیر شود</div><div>آنگاه</div><div>یک دل سیر</div><div>کاش هایم را</div><div>برساحل اندیشه های&nbsp;</div><div>بارانی تو&nbsp;</div><div>سبز خواهم کاشت!</div><div>حتی اگر اینبار</div><div>سرمن برباد دهد.</div><div><br></div> text/html 2016-12-12T20:47:08+01:00 sayehaftab.mihanblog.com سایه آفتاب سکون http://sayehaftab.mihanblog.com/post/86 <div>دیگر هیچ نخواهم گفت</div><div>نه کلامی نه اشارتی</div><div>اگر چشمانم هنوز</div><div>بتماشا حسرت میبارد</div><div>از ارتعاش دل است</div><div>کز هزار زخم زبان&nbsp;</div><div>خون چکان است</div><div>روزگاری به آن پرنده خیره نگریستم</div><div>همان کز قفس رهانیدم،</div><div>همان که آسمان از یاد برده است</div><div>و مرا</div><div>باز تکرار وتکرار</div><div>اما پرنده دل به قفس سپرده است</div><div>میدانم کنون چشمانی به بهت اسارتم</div><div>عشق را هجا میکنند،</div><div>غافل از آن که من دربند عادتم</div><div>وعشق درهوش مرا</div><div>تنها مفهوم بقاست،</div><div>بیچاره دل من !</div><div>نه پرنده است و</div><div>نه آسمانش!</div><div>به کی گویم از فریب زمان&nbsp;</div><div>وقتی</div><div>هرگز مسافرش نبودم!</div><div><br></div> text/html 2016-12-08T21:42:16+01:00 sayehaftab.mihanblog.com سایه آفتاب آزادی http://sayehaftab.mihanblog.com/post/85 <div>تا صدا دادم ترا</div><div>شب فرا رسید مرا</div><div>در ظلمت نگاه تو</div><div>هیچ نبود آشنا</div><div>دردا</div><div>تاریک یک خیال دور</div><div>هنوز نوید راه من</div><div>با خورشید ترا</div><div>گر روشن امیدی ست</div><div>با صبح آرزو ترا</div><div>گر نغمه پرنده ای ست&nbsp;</div><div>بگو از دلتنگی های من</div><div>از آیه آیه های کتاب خون</div><div>بگو از بهشتیان زمین</div><div>بسالیان&nbsp;</div><div>اهریمن ز کارشان</div><div>شده شرمگین آز و کین</div><div>تا صدا دادم ترا</div><div>دوزخ گردید نسیب من</div><div>عمری سکوت زبان گرفت</div><div>وای ازین گناه من !</div><div><br></div> text/html 2016-11-27T19:40:07+01:00 sayehaftab.mihanblog.com سایه آفتاب آئینه http://sayehaftab.mihanblog.com/post/84 <div>در سوگ تو میگریم</div><div>پیش از آنکه در خاک شوم</div><div>تا بچشمانت چشم شدم</div><div>سراسر وحشت وترس شدم</div><div>آری کنون در نگاه تو</div><div>همچون نگاه آئینه</div><div>در سوگ آشنا میگریم</div><div>دردا بماتم امید نشسته ام</div><div>ای نگاه بهت پریشان</div><div>کس نمیداند&nbsp;</div><div>چه سخن ها باتو کرده ام</div><div>خاکسترم و خاکم کنید</div><div>زین بیش مرا هیچ نبود</div><div>مگر شاید</div><div>دلتنگی های دلی تنها</div><div>شاید</div><div>برای رخ درآئینه چشمانت !</div><div>آنگاه که بمن رسیده باشی .</div>